وب سایت رسمی دهیاری روستای شهاب الدین


چین: شبکه های اجتماعی ممنوعدولت چین کلیه کارمندان نظامی، ژنرال های ارتش، کارمندان ادارات مربوط به امور سیاسی رااز پیوستن به هرگونه وب سایت یا شبکه اجتماعی در هر امری از جمله دوست یابیف کاریابی، همسر یابی، سایت های تفریحی.... منع نموده است.

دولت چین تمامی پرسنل نظامی را از پیوستن و روابط اجتماعی برقرار کردن بر روی شبکه های اجتماعی منع نموده است .

این قانون به سبب ممانعت از افشا و انتشار اسرار نظامی وضع شده است .